MÓJ PRĄD 5.0

Program dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych. Wnioski w tej edycji programu można składać od 22 kwietnia 2023 r.

 

Podstawowe założenia programu:

 • Dotacja na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW – 10 kW. Na dzień składania wniosku instalacja musi być przyłączona.
 • Zakup i montaż dodatkowych elementów w tym: magazyn energii, pompa ciepła, magazyn ciepła, kolektory słoneczne.
 • Konieczność rozliczania się za energię w tzw. systemie net-billing lub udokumentowane przejście z net-metering na net-billing.
 • Program dedykowany dla gospodarstw domowych.
 • Okres kwalifikowalności wydatków – 1 lutego 2020 r.

 

Program rozróżnia 3 grupy wnioskodawców:

 

1.      Wnioskoskodawcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania.

2.      Wnioskodawcy, którzy nie korzystali z dofinansowania i dotychczas rozliczali się w systemie net-metering. Warunkiem jest udokumentowanie przejścia na system net-billing.

3.      Wnioskodawcy, którzy w przeszłości skorzystali z dotacji, ale rozliczają się w systemie net-metering. Warunkiem otrzymania dotacji dla tej grupy jest:

 

 • zmiana systemu rozliczania energii na net-billing,
 • instalacja fotowoltaiczną, na którą otrzymano dofinansowanie została przyłączona i opłacona po 1 lutego 2020 r,
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

 

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 5,0 wynosi:

 

 • 6 000 zł – instalacja fotowoltaiczna bez dodatkowego produktu (dla 1 i 2 grupy wnioskodawców).
 • 7 000 zł – instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem (dla 1 i 2 grupy wnioskodawców).
 • 3 000 zł – instalacja fotowoltaiczna dla 3 grupy wnioskodawców.

Urządzenia dodatkowe:

 • 16 000 zł – magazyn energii.
 • 19 400 zł – pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
 • 5 000 zł – magazyn ciepła.
 • 3 000 zł – system EMS/HEMS,
 • 3 500 zł – kolektory słoneczne.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek złożysz przez portal: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Konieczne jest  jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

 

 


Pompy ciepła

Program "czyste powietrze"

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Podstawowe założenia programu:

 • Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Dofinansowaniu podlegają kompleksowe termomodernizacje budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stało na nowoczesne źródła ciepła takie jak pompa ciepła.
 • Kwoty dotacji uzależnione są od dochodów.
   
Podstawowy poziom dofinansowania Dochody do 135 tys. zł / osoba / rok
Podwyższony poziom dofinansowania Dochody do 1894 zł / osoba / mies. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
Dochody do 2851 zł / osoba / mies. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
Najwyższy poziom dofinansowania Dochody do 1090 zł / osoba / mies. - gospodarstwo wieloosobowe
Dochody do 1526 zł / osoba / mies. - gospodarstwo jednoosobowe

Z programu „Czyste Powietrze” możesz otrzymać dotację na pompę ciepła powietrze- woda o podwyższonej klasie energetycznej A++.

 

Jakie są kwoty dotacji?

 • 19 400 zł – przy podstawowym poziomie dofinansowania (do 55% poniesionych kosztów).
 • 28 100 zł – przy podwyższonym poziomie dofinansowania (do 80% poniesionych kosztów).
 • 35 200 zł – przy najwyższym poziomie dofinansowania (do 100% poniesionych kosztów).

Warunkiem skorzystania z dotacji jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku. Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 1200 zł.


Program "moje ciepło"

Cel programu

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

 

Beneficjenci programu

 • osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to taki w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Na co można otrzymać dotację?

 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Jakie są kwoty dotacji?

 • 7 000 zł - pompa powietrze-woda
 • 7 000 zł – pompa powietrze-powietrze
 • 21 000 zł – pompa gruntowa.

Procentowy udział dofinansowania nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych lub 45 % w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony: Generator wniosków o dofinansowanie (nfosigw.gov.pl). Nabór jest ciągły i potrwa do 31.12.2026 r lub do wyczerpania puli środków.


Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).

 

Na co?

Wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Wydatki na instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła, są kosztami kwalifikującymi się do ulgi termomodernizacyjnej. Wszystkie kwalifikowane koszty są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

Jak obliczyć ulgę?

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota, którą można odliczyć wynosi 53 000 zł.

 

Jak skorzystać z ulgi?

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Do rozliczenia ulgi należy przedstawić fakturę za kwalifikowany koszt wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

 

WAŻNE!

Ulgę termomodernizacyjna można łączyć z programem Mój Prąd 4.0 lub programem „Czyste Powietrze”.


Agroenergia

Dofinansowanie do fotowoltaiki, pomp ciepła i turbin wiatrowych dla rolników.

 

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 

Dla kogo?

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej roku przed złożeniem wniosku prowadzi gospodarstwo rolne.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej roku przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW - 50 kW.
 • instalacji wiatrowej o mocy 10 kW - 50 kW.
 • pompy ciepła o mocy 10 kW - 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.
 • magazyny energii.

 

Ile wynosi dotacja?

Do 20 % kosztów kwalifikowanych.

 

Pompa ciepła/ fotowoltaika lub instalacja wiatrowa:

10 < kW ≤ 30 – do 15 000

30 < kW ≤ 50 – do 25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się osobno dla każdego urządzenia oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
 

Magazyn energii

Do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Do kiedy potrwa program?

Do końca 2027 roku.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (decyduje lokalizacja inwestycji).


Ulga inwestycyjna dla rolników w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w tym na fotowoltaikę.

 

Na czym polega ulga dla rolników?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wniosek o ulgę składa się w Urzędzie Miejskim lub Urzędzie Gminy pod który podlega wnioskodawca.


Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni

Rząd zapowiedział nowy program dotacji dla budynków wielorodzinnych.

Ogłoszono wprowadzenie tzw. „prosumenta lokatorskiego”. Prosument lokatorski będzie miał bardzo korzystne warunki rozliczania wytworzonej energii. Wszystkie nadwyżki wyprodukowanej energii, będą wyceniane na podstawie aktualnych cen prądu. Przysługująca kwota zostanie wypłacona na konto lokatorskie przez zakład energetyczny.

 

Dla kogo będzie ten program?

Dla budynków wielorodzinny – wspólnot, spółdzielni, TBSów, apartamentowców.

 

Jakie będą kwoty dotacji?

Zapowiedziano dotację w wysokości do 50 % poniesionych kosztów.

Wnioski można składać od 1 lutego 2023 roku.